banner

Önümler

Çaga deri üçin amatly pagta ýumşak polotensany ulanyp biler

Gysga düşündiriş:

100% arassa pagta materialy, berk önümçilik prosesi arkaly gaýtadan işlenýän ýokary hilli tebigy arassa pagtadan ýasalan gury polotensada, siziň we maşgalaňyzyň ulanmagy üçin örän amatly bolan floresan serişdeleri, tagamlar we ş.m. ýaly zyýanly himiki komponentler ýok. .Şol sanda arassa, arassaçylyk, ýumşak we derä arassa bäbekler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Önümiň ady Çaga pagta ýumşak polotensasy
Önümiň spesifikasiýasy Özbaşdaklaşdyrma
Çig mal 100% ýokary hilli pagta
Ulanyş gerimi Univershliumumy
Dokma Dokma dokma, merjen nagşy, gözenek nagşy

Üstünlikleri

Arassa we arassaçylyk --- Polotensalar hammamda bakteriýalary aňsatlyk bilen köpeldip biler.Arassa pagta gury polotensalar polotensalary çalşyp biler.Faceüzüňizi ýuwanyňyzdan soň ýüzüňizi arassalamak üçin ýüzüňizi ýumşak pagta polotensalary bilen süpüriň.Şeýle hem bakteriýalardan döreýän allergiýanyň öňüni alyp biler.Cottonumşak pagta polotensalary sürtülme sebäpli dörän zeperleri hem azaldyp biler.

Çygly we gurak --- ýumşak pagta polotensasy gury wagty suw bilen çyglanan elleri, ýüzleri, elektroniki önümleri we ş.m. guratmak üçin ulanylýar.Suw goşansoň, hapa ýerleri çalt süpürmäge kömek edip biljek çygly süpürgiç bolýar.Çagalar üçin çygly pagta ýumşak süpürgiçler sowuk suwuň deriniň gyjyndyrylmagyny hem azaldyp biler.

Giňişleýin programmalar --- pagta ýumşak polotensalary şahsy ideg, aýal makiýa rem aýyrmak, jaýy arassalamak, çagalara ideg etmek, daşarda ulanmak ýaly köp ýerlerde ulanyp bolýar.

Pagta ýumşak polotensanyň bir bölegi azyndan 6 sany makiýa rem aýyryjy polotensany saklap bilýär we losýonyňyzy tygşytlap bilýän güýçli suw çykaryjy güýje eýe.Mundan başga-da, pagta ýumşak polotensalar pagta ýassyklary ýaly suwa sezewar bolanda bökmez, şeýle hem sürüleri döker, gözenekleri ýapar we derimiziň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolar.Bir gezek ulanylýan ýüz polotensasy lint dökmeýär, dyrmaýar, gündelik derini ideg etmek we arassalamak üçin iň gowy saýlawyňyzdyr

Derrew ulanylyp bilner, bakteriýalaryň galyndylaryna sebäp bolmaz we arassa we arassaçylyk

Arza

1.Syýahat üçin saýlamaly zat: polotensalar uly we ýeri eýeleýär, uzak wagtlap ulanmak bakteriýalary, mör-möjekleri köpeltmek, derä zyýan bermek, düwürtiklere aňsat, pagta ýumşak polotensasy az göwrümli, ýeňil agramly, ýagny ulanmak henizem dowam edýär, ýok bakteriýalaryň galyndysyny döretmek aňsat

2.Makiýaupy aýyryň, arassalaň: makiýaup pagtasynyň göwrümi az we suw bilen aňsat bolýar, pagta ýumşak polotensany degişli ululykda kesip bolýar, suwy siňdirmek ukyby güýçli, döwmek aňsat däl.

3.Gündelik esbaplary arassalamak: stoly, kompýuter, jübi telefonynyň ekrany, hajathana we aşhana arassalap bilersiňiz

4.Çagalara ideg: çaganyň näzik deri, pagta polotensasy ýumşak we rahat, kagyz polotensalaryna we polotensalara garanyňda bäbekler üçin has amatlydyr.

Maslahat

Hjelt arassaçylyk we mikrobiologiýa instituty, el arassaçylygynda dört sany umumy guratma ulgamynyň täsirini öwrendi
Ine, bu gözlegiň netijeleri
1. Pagta ýumşak polotensalar howa guradyjylara garanyňda has täsirli we arassa
2. Pagta ýumşak dokumasy çygly ellerden has köp bakteriýany ýok edýär.Bakteriýalaryň garaňky we çygly ýerlerde köpelýändigini bilýäris, şonuň üçin patogenleriň köpüsini eliňize sabyn bilen ýuwsaňyzam, suwy süpürmeli bolarsyňyz, ýogsam çygly eliňiz bilen gitseňiz, bu deňdir patogenleri ýene-de ýaşamak bilen üpjün edýär.
3. Elleri pagta ýumşak polotensa bilen sürtmek, bakteriýalardan netijeli dynyp biler
El bilen arassalanmagyň elleri ýuwmagy we süpürmegi öz içine alýandygyny görmek bolýar.Vanna otagyna ýumşak pagta polotensalaryny goýmak gowy saýlaw.Gaplanan pagta ýumşak polotensalar ulanylmadyk pagta ýumşak polotensalaryň aňsat bolmagyny üpjün edip biljek birin-birin çykarylýar.

Bellik

1. Pagta ýumşak polotensalar suwda eremez.Ulanylan pagta ýumşak polotensalary göni hajathana taşlamagyň ýerine hapa zibilhana salmaly, bu bolsa petiklenmegine sebäp bolar.

2. Pagta ýumşak polotensa meňzeş häsiýetlere eýe we ýangyjy pagtadan ýasalýar, şonuň üçin ýangyn çeşmesinden daşda durmagyňyzy haýyş edýäris

3. Arassa pagta gury polotensalarda floresan serişdeleri ýaly himiki maddalar ýok, ýöne olar hem iýip bolmaýar, tötänleýin iýmitlenmezlik üçin olary çagalardan uzaklaşdyryň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň