banner

Önümler

Bir gezek ulanylýan senagat öý süpürgiçleri

Gysga düşündiriş:

100% viskozdan ýasalan senagat süpürgiçleri ajaýyp drape, güýçli çyglylygy siňdirmek, top oýnamak, aňsat arassalamak, ýumşak el duýgusy, tekiz we dem alýan, antistatiki we beýleki artykmaçlyklara eýe.Highokary çygly viskoz süýümi 3,2-7.4cN / dtex ýetip biler;ýokary çyglylygy siňdirýän viskoz süýümi, suwuň siňdiriş derejesi 100% -300%.Viskoz süýümi täzelenip bilýän himiki süýümdir.Tebigy süýüm bilen deňeşdirilende, viskoz süýümi uzynlykda we çyzykly dykyzlykda oňat yzygiderlilige eýedir we prosesiň talaplaryna laýyklykda dolandyrylyp bilner;viskoz süýümi arassa we hapalar ýok diýen ýaly.Bu materialdan arassa mata, sagdyn we ygtybarly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Suw we ýag, kislota we aşgar garşylygy, ýokary temperatura,
2. Geýmek aňsat däl, saklamak aňsat, süýümli tozan, süpürilenden soň lint ýok, güýçli we çydamly, ýokary elýeterlilik
3. surfaceerüsti bejerginiň ajaýyp ýerine ýetirijiligi, ýumşak gurluşy, dyrnaklary ýok we ýüzüne zeper ýetirmek aňsat däl
4. Güýçli zyýansyzlandyrmak, ýagyň siňdirilmegi ýagy gulplamaýar

Önümler sergisi

Köp maksatly, kesiş nokady dizaýny, ýyrtmak aňsat

Senagat süpürgiçleriniň ulanylyşy

Maşynlar we enjamlar we gurnama tehniki hyzmaty üçin ýag tegmillerini süpüriň, awtoulag tehniki zawodlary üçin ýag tegmilleri, awtoulag reňklemek, gutarmazdan ozal süpürmek, ekran syýa süpürmek, rulonlary we enjamlary, mebel, aşhana hasaplaýjylary, hammam, awtoulag interýerleri ýa-da süpürmek we senagat süpürgiçleri Awtoulag penjiresiniň aýna aýnalary we ş.m. gap-gaçlary, arassa otaglary, elektronikany, ýarymgeçiriji pudaklary, takyk gurallary, maşynlary we himiýa önümçiligini we enjamlaryny arassalamak we hyzmat etmek üçin giňden ulanylýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Verse versearamaz hadysalaryň 0 ýüze çykmagy bilen önümiň howpsuzlygyna üns beriň
User Ulanyjynyň pikirine, müşderiniň kanagatlanmagyna üns beriň ≥90 bal
Delivery Eltip bermek takyk we wagtynda, önümi eltmegiň tizligi bolsa 100%
Production Önümçiligiň bahasyna, önümçiligiň hasyllylygyna gözegçilik ≥98%
Production Önümçiligiň netijeliligine üns beriň, önümçilik meýilnamasynyň ýerine ýetiriş tizligi 100%
Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň