banner

Önümler

Ajaýyp hil viskoz poliester çap edilen egrilen dokalmadyk mata

Gysga düşündiriş:

Oilagy we hapany çalt arassalaň, ajaýyp arassalama tejribesi bilen üpjün ediň

Bir gezek ulanylýan önümler, arassa we arassaçylyk, bulaşyklygy hiç ýerde tapmaň

Customöriteleşdirilen nagyş dizaýny, owadan we arassa, arassalaýyş önümleri hem öý bezegine öwrüler


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Tehnika dokalmadyk
Üpjünçilik görnüşi Sargyt etmek
Material Wiskose / poliester
Dokalmadyk tehnikalar Aýlanmak
Nusga Çap edildi
Stil Düz, Meş, nagyşly
Ini 10-210 sm
Aýratynlyk Anti-bakteriýalar, anti-statik, dem alýan, durnukly, suwuň siňdirilişi
Ulany Öý dokma, hassahana, arassaçylyk, süpürmek
Şahadatnama OEKO-TEX STANDARD 100, ISO9001
Agramy 35-80gsm
Model belgisi Dokalmadyk matany egirmek
Önümiň ady Çap edilmedik dokalýan matalar
Çig mal Wiskoza + poliester, sellýuloza + poliester
Hünärment Aýlaw, suw uçary
Web formasy Parallel aýlaw, kesişmek
Çap etmek Tolkun çyzygy, Almaz, Gül, Haýwan

Jikme-jik suratlar

Oilagy we hapany çalt arassalaň, ajaýyp arassalama tejribesi bilen üpjün ediň

Bir gezek ulanylýan önümler, arassa we arassaçylyk, bulaşyklygy hiç ýerde tapmaň

Customöriteleşdirilen nagyş dizaýny, owadan we arassa, arassalaýyş önümleri hem öý bezegine öwrüler

Sorag-jogap

S: Nusgalary nädip alyp bilerin?

J: Synag üçin käbir nusgalar gerek bolsa, islegiňize görä edip bileris.Nusgalar mugt, ýöne ýük almaly.

S: Nusgalaryň daşaýan ýükleri näçe?

J: ightük agramyna we gaplanyşyna we sebitiňize baglydyr.

S: Nusgany näçe wagt alyp bilerin?

J: Nusgalar 3-5 günüň içinde eltip bermäge taýyn bolar

S: Önümleriňizde ýa-da paketiňizde çap ediljek “Logo o” kompaniýasynyň adyny alyp bilerismi?

J: Elbetde. Siziň logotipiňizi önümleriňize Ho möhürlemek, çap etmek, nagyşlamak.UV örtük, ýüpek ekran çap etmek ýa-da ýelmemek arkaly goýup bilersiňiz.

S: Nädip sargyt etmeli?

J: Satyn almak üçin sargytyňyzy e-poçta ýa-da faks arkaly ibermegiňizi haýyş edýäris, ýa-da size proforma hasap-fakturasyny ibermegiňizi haýyş edip bilersiňiz. Bize bilmeli
Sargyt üçin aşakdaky maglumat beriji size PI iberer.

1) Haryt maglumatlary-mukdary, spesifikasiýasy (Ölçegi, materialy, zerur bolsa tehnologiki we gaplamak talaplary we ş.m.)

2) Eltip bermegiň wagty talap edilýär.

3) Maglumat ibermek-Kompaniýanyň ady, Köçe salgysy Telefon we Faks belgisi, Barjak deňiz porty.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň