banner

pagta ýumşak polotensa

 • Dry and wet removable lazy wipes

  Gury we çygly aýrylýan ýalta süpürgiçler

  Softumşak we amatly ýokary hilli galyň dokalan matany, tebigy ösümlik süýümini ulanmak;düzüminde floresan aklaýjy serişde, alkogol, tagam ýok;gurak we çyg, döwmek aňsat däl, ýykylmak aňsat däl;gaplaýyş sumkasynda kesilen punktir çyzyk bar, bir tarapdan ýumşak pagta polotensasyny ýyrtyp bilersiňiz.Birini aýyrandan soň beýlekisi çykar.Ulanmak ýönekeý we amatly.

 • Daily cleaning disposable lazy wipes

  Her gün bir gezek ulanylýan ýalta süpürgiçleri arassalamak

  Dokalan däl SMS, dokalan däl mata bolup, egrilen we erişiň birleşýän önümidir.Bu materialdan ýasalan ýalta çygly süpürgiçler we senagat çygly süpürgiçler ýokary güýçlilik aýratynlyklaryna eýedir, ýelimleýji, zäherli däl, dem alýan we könelmeýän.

 • Ou Hypoallergenic bamboo fiber face towel

  Ou Gipoallergen bambuk süýümli ýüz polotensasy

  Bambuk süýümi täze tehnologiýany ulanyp bambukdan alynýar.Eko-ekologiýa we energiýa tygşytlaýjy süýümiň bir görnüşidir.Esasan ýokary derejeli matalar üçin ulanylýar.Indi ýuwaş-ýuwaşdan saçak polotensalary we ýüz polotensalary ýaly funksiýalary ösdürdi.Bambuk süýüminiň materialy we önümçiligi az uglerodly we ekologiýa taýdan arassa.Çyglylygyň siňdirilmeginiň we dem alşynyň artykmaçlyklary bar, gyşda yssy we tomusda salkyn, antibakterial we antibakterial we ş.m. Bambuk süýüminden ýasalan ýüz polotensasy ýalpyldawuk we pagta dokma önümlerinden has gowy duýulýar.Bambukyň ysy bilen has ýumşak we has näzikdir.

 • Boxed Nano Silver Pure Cotton Cotton Soft Towel

  Boksly Nano Kümüş arassa pagta pagta ýumşak polotensasy

  Gaplanan arassa pagta antibakterial pagta ýumşak polotensalar ýokary hilli tebigy pagtadan ýasalýar we beýleki hapa süýümleri ýok.Gaplamanyň dürli dizaýnlary bar we dürli şekillerde we nagyşlarda özleşdirilip bilner.Boxöriteleşdirilen guty pagta ýumşak polotensalary ýaşaýyş jaýyňyza, aşhanaňyza, hammamyňyza, ýatylýan otagyňyza we ofisiňize ýerleşdirip bilersiňiz, bu jaýyňyz we bezegiňiz bilen has oňat birleşdirilip bilner.

 • Baby can use skin-friendly cotton soft towel

  Çaga deri üçin amatly pagta ýumşak polotensany ulanyp biler

  100% arassa pagta materialy, berk önümçilik prosesi bilen gaýtadan işlenýän ýokary hilli tebigy arassa pagtadan ýasalan gury polotensada, siziň we maşgalaňyzyň ulanmagy üçin örän amatly bolan floresan serişdeleri, tagamlar we ş.m. ýaly zyýanly himiki komponentler ýok. .Şol sanda arassa, arassaçylyk, ýumşak we derä arassa bäbekler.

 • Disposable and convenient face wash towel in drawstring bag

  Çyzgy haltasynda bir gezek ulanylýan we amatly ýüz ýuwulýan polotensa

  Çyzgy çekiji sumka pagta ýumşak polotensalar bilen gaplanýar, gaplamasy ýeňil, ýöne suw geçirmeýän we çyglylyga garşy, şonuň üçin betbagtçylyklar barada alada etmegiň zerurlygy ýok;uly kuwwat, güýçli we çydamly;çyzgy çyzgysy, ulanmak aňsat.Bu gaplanan bir gezek ulanylýan ýüz polotensasy, öýde ýa-da syýahat wagtynda ulanylýandygyna gowy saýlawdyr.Şeýle hem galyňlaşdyrylan ýüz polotensalaryny beýleki gaplama görnüşleri we materiallary bilen sazlap bileris

 • high quality thick cotton soft towel

  ýokary hilli galyň pagta ýumşak polotensasy

  Hongda ösümlik süýümi ýüzüň arassalaýjy polotensasy deriňize çygly we gurak, dem alýan, mylaýym siňdiriji suw, flokulýasiýa ýok, goşundylar ýok, duýgurlyk ýok, derini arassalaýan we has köp suw siňdiriji.Polüz polotensasynyň ýüzi merjen dokumasy bilen bezelendir, ol hapany has gowy arassalap we galyndy galdyrmaz.

 • No added high-quality cleansing and beauty cotton soft towel

  Hiç hili ýokary hilli arassalaýyş we gözellik pagta ýumşak polotensasy ýok

  Ösümlik süýümini çig mal hökmünde ulanýar we ISO9001 hil şahadatnamasyndan geçdi.Suwuň gowy siňdirilmegi we howanyň geçirijiligi bar.Gury we çyg üçin hem ulanylyp bilner.Şahsy idegden soň, ony dogry arassalap, hammamda we aşhanada sanitariýa arassalamak üçin ulanyp bolýar;her gezek ýüzüňizi ýuwanyňyzda bir sahypany ulanyň.Bakteriýalary, mör-möjekleri we yslary köpeltmäge ýykgyn edýän adaty polotensalardan gaça duruň

 • Health and safety barreled cotton soft towel roll type

  Saglyk we howpsuzlyk barrel pagta ýumşak polotensanyň görnüşi

  Pagta ýumşak polotensalary gaplamagyň köp görnüşini özleşdirip bileris, ekologiýa taýdan arassa plastmassadan ýasalan bu barrel şekilli gaplama, gaýtadan ulanylyp bilner, pagta ýumşak polotensalaryňyz ulanylanda diňe şol bir modeli satyn almaly bolarsyňyz Pagta goýuň içindäki ýumşak polotensa.