banner

Biz hakda

Wuxi HongDa Tebigy Pagta Önümleri LTD

Kompaniýanyň tertibi

Soňky ýyllarda ylymyň we tehnologiýanyň ösmegi we adamlaryň ideologiki düşünjesiniň ýokarlanmagy bilen her kim daşky gurşawy goramaga we öz saglygyna üns berip başlady we ekologiýa taýdan arassa we täzelenip bilýän önümleri ulanmaga başlady.Muňa pagta ýumşak polotensalar mysal bolup biler.Ekologiýa taýdan arassa we täzelenip bilýän materiallary ulanýar.Pagta, bambuk süýümi we ş.m.-den ýasalan, adam saglygyny üpjün edip bilýän we ulanylanda ýüzüňi polotensalar bilen çalyşmak ýaly floresan serişdeleri ýaly zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar. uzak wagtlap;kiçijik ululykda kesiň, ýüzüňizdäki makiýa removey aýyrmak üçin arassalaýjy pagta hökmünde ulanylyp bilner.Taşlamak aňsat däldigi sebäpli gözenekleri ýapmaz we deriniň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz;aşhana we hammam önümlerini arassalamak üçin köp sanly programma bar

Wuxi Hongda Natural Cotton Products Ltd., 2008-nji ýylda döredildi. Bu gözleg we önümçilik, halkara söwda, içerki satuw we söwda markasyny dolandyrmagy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Highokary hilli pagta ýumşak polotensalary ýasamaga ünsi jemleýär we dokalmaýan önüm çözgüdi boýunça milli öňdebaryjy bolmaga, saglyga ideg etmäge, ýaşaýşa ideg etmäge we durmuşy gowulaşdyrmaga çalyşýar

Şereketiň zawody, hasaba alnan maýasy 10 million ýuana 8000 inedördül metr meýdany tutýar.Gury polotensel ussahanasy awtomatiki gury polotensa, rulon polotensasy we ýadrosyz rulon enjamlary bilen 100,000 derejeli arassalaýyş ussahanasynyň standartyna ýetdi.

Korporatiw görüş
Kärhananyň wezipesi
Esasy gymmatlyklar
Esasy ýörelgeler
Şahadatnama
Hil nyşany
Korporatiw görüş

saglyga ideg etmek, durmuş hakda alada etmek, durmuşy gowulaşdyrmak

Kärhananyň wezipesi

ýurtda dokalmaýan önüm çözgüdi boýunça öňdebaryjy bolmaga çalyşyň we müşderiler üçin iň uly bahany döretmäge dowam ediň

Esasy gymmatlyklar

müşderiniň üstünligi, dogruçyllygy we ygtybarlylygy

Pioner we innowasiýa, agzybirlik we hyzmatdaşlyk

Jogapkärçiligi alyň we batyrgaýlyk bilen öňe gidiň

Esasy ýörelgeler

Peýdadan hil, marka tizlikden, jemgyýetçilik gymmaty bolsa korporasiýa bahasyndan ileri tutulýar

Şahadatnama

ISO 9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy

Hil nyşany

kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetiriň, müşderilere 100% hünärli göterim derejesini beriň

Versearamaz hadysalaryň 0 ýüze çykmagy bilen önümiň howpsuzlygyna üns beriň

Ulanyjynyň pikirine, müşderiniň kanagatlanmagyna ≥90 bal beriň

Eltip bermek takyk we wagtynda, önümi eltmegiň tizligi 100%

Önümçiligiň bahasyna, önümçiligiň hasyllylygyna gözegçilik ≥98%

Önümçiligiň netijeliligine üns beriň, önümçilik meýilnamasynyň ýerine ýetiriş tizligi 100%

Biziň güýjümiz

Awtomatlaşdyrylan gury polotensaly önümçilik liniýasy: Kompaniýada birnäçe awtomatiki ýarym awtomat gury polotensaly önümçilik liniýalary bar, gaplamagyň usullary şulary öz içine alýar: guty, üç ölçegli gaplama, torbaly, ziplok halta, birleşdirilen halta we ş.m .;önümiň görnüşleri şulary öz içine alýar: aýrylýan pagta ýumşak polotensalar we beýleki önümler;Önümiň ölçeg aýratynlyklary bazardaky esasy önümleriň köpüsini öz içine alýar.Gury polotensa enjamlarynyň gündelik önümçilik kuwwaty 60 000 gap.

Awtomatlaşdyrylan rulon polotensaly önümçilik liniýasy: Kompaniýada birnäçe awtomatiki we ýarym awtomatiki rulon polotensaly önümçilik liniýalary bar.Önümiň görnüşleri: ýüz polotensalary, ýalta süpürgiçler, bilgeşleýin rulonlar we ş.m .;önümi bukmagyň usullary şulary öz içine alýar: bukulmaýan sargylar, C görnüşli sargylar, Z şekilli eplenen rulon;önümiň ölçeg aýratynlyklary bazardaky esasy önümleriň köpüsini öz içine alýar.Rulon polotensaly enjamlaryň gündelik önümçilik kuwwaty 30 000 gap.

Kompaniýanyň OEM ýöriteleşdirilen önümleri ABŞ, Kanada, Germaniýa, Singapur, Marokko, Braziliýa we beýleki ýurtlara satyldy..

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň