banner

Önümler

Boksly Nano Kümüş arassa pagta pagta ýumşak polotensasy

Gysga düşündiriş:

Gutulan arassa pagta antibakterial pagta ýumşak polotensalar ýokary hilli tebigy pagtadan ýasalýar we beýleki hapa süýümleri ýok.Gaplamanyň dürli dizaýnlary bar we dürli şekillerde we nagyşlarda özleşdirilip bilner.Boxöriteleşdirilen guty pagta ýumşak polotensalary ýaşaýyş jaýyna, aşhana, hammam, ýatylýan otag we ofisde ýerleşdirip bolýar, bu bolsa öýüňiz we bezegiňiz bilen has oňat birleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Gutulan arassa pagta antibakterial pagta ýumşak polotensalar ýokary hilli tebigy pagtadan ýasalýar we beýleki hapa süýümleri ýok.Gaplamanyň dürli dizaýnlary bar we dürli şekillerde we nagyşlarda özleşdirilip bilner.Boxöriteleşdirilen guty pagta ýumşak polotensalary ýaşaýyş jaýyna, aşhana, hammam, ýatylýan otag we ofisde ýerleşdirip bolýar, bu bolsa öýüňiz we bezegiňiz bilen has oňat birleşdirilip bilner.
Nano kümüş arassa pagta çygly we gury pagta ýumşak polotensasy, molekulýar baglanyşyk tehnologiýasy we biokompatisiýa 10 nanometr taýýarlamak tehnologiýasy arkaly, nano kümüş aşakdaky funksiýalar bilen pagta ýumşak polotensasyna gönüden-göni baglanýar:
1. Pagta ýumşak polotensalardaky bakteriýalary we wiruslary göni we täsirli ýok ediň
2. Deridäki bakteriýalary we wiruslary çalt öldürmek üçin pagta ýumşak polotensalar arkaly adam derisi bilen aragatnaşyk saklaň
3. Nano kümüş pagta ýumşak polotensasy we deriniň kontaktlary arkaly derä geçýär, bu bolsa düwürtikleriň, yssy gyzgynlygyň we çagalaryň gyzyl ýumruklarynyň öňüni alyp biler.
Faceüz polotensamyzyň oňat dem alyş, suwuň siňdirilmegi, galyňlaşmagy, kepek ýok we ş.m. artykmaçlyklary bar. Maslahatyňyzy hoş geldiňiz

Haryt maglumatlary

Önümiň ady Nano kümüş arassa pagta çygly we gury pagta ýumşak polotensa
Stil Guty kagyz
Gatlaklaryň sany Her sahypada bir gatlak
Spesifikasiýa 200 * 200mm, 80 bölek / guty
Çig mal Pagta
Hoşboý ys Tagamsyz
Gelip çykan ýeri Wuxi, Hytaý

Aýratynlyklary

Halkara Europeanewropa Bileleşigi OEKO-TEX ynam dokma şahadatnamasy arkaly önüm ekologiýa taýdan arassa çaga dokma önümleriniň ähli zynjyr şahadatnamasyna degişlidir we ulanmak has amatly.

Gowy çeýeligi, çygly we gurak, götermek aňsat

Hususylaşdyrmagy kabul edýäris we pagta ýumşak polotensalary siziň üçin islendik uzynlyk we ini düzüp bileris

Üstünlikleri

1.Pagta ýumşak polotensasy 100% arassa tebigy pagtadan ýasalan pagta polotensasydyr.Ösen pagta süýümli dokalmadyk mata tehnologiýasyny ulanmak arkaly öndürilýär we soňra ýokary basyşly bug sterilizasiýasyna sezewar bolýar.

2. softumşak pagta polotensasynyň ýumşaklygy we nepisligi, suwuň gowy siňdirilmegi we çeňňek ýok.Kagyz polotensalaryna, pagta ýassyklaryna we ýüz polotensalaryna ekologiýa taýdan arassa alternatiwadyr.

3. Uzak wagtlap gaýtadan ulanylýan polotensalar köp mukdarda köpelýär.Şeýle polotensalary ulanmak derini gödek eder we uly gözenekleri döreder.Pagta ýumşak polotensalar güýçli suw siňdirýär we steril bejerilýär.Olar henizem derrew ulanylýar we bakteriýalaryň galyndylaryna sebäp bolmaz., Şonuň üçin ýüzüňizi irden ýumşak pagta polotensasy bilen ýuwmak gowy zat

Arza

Gury arassa, ýumşak we amatly;çygly nemlendiriji, näzik we mylaýym

1. faceüzüňizi süpürmek: Bir gezek ulanylýan ýüz polotensasy güýçli suw siňdiriş ukybyna eýedir.Faceüzüňizi ýuwanyňyzdan soň, ýüzüňizdäki artykmaç suwy aýyrmak üçin gury pagta ýumşak polotensasy bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň

2. Makiýa up aýyryjy: Pagta ýassygy kiçijik we suwa batyrylandan soň bökmek aňsat.Gury polotensa galyň we uludyr, bölekleýin çygly gysyş üçin islendik ululykda kesilip bilner, ýykylmagy aňsat däl, gözenekleri ýapmaz we ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolar

3. Miwe süpüriň: Miwe ýuwlandan soň, ýerdäki çyglylygy siňdirmek üçin pagta ýumşak polotensany ulanyp bilersiňiz.Ulanylan pagta ýumşak polotensany stol, kompýuteriň ekrany, klawiatura we hammamdaky zatlary arassalamak ýaly birnäçe gezek ulanyp bolýar.

4. Iýmit önümleri: tebigy pagtadan ýasalan, hiç hili hapalar bolmazdan, floresan serişdeleri, akartyjy serişdeleri we beýleki zyýanly himiki serişdeleri plasemat, siňdiriji kagyz, bir gezek ulanylýan iýmit matalary, howpsuz, zyýansyz, arassa we arassaçylyk hökmünde ulanyp bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň