banner

Önümler

Ou Gipoallergen bambuk süýümli ýüz polotensasy

Gysga düşündiriş:

Bambuk süýümi täze tehnologiýany ulanyp bambukdan alynýar.Eko-ekologiýa we energiýa tygşytlaýjy süýümiň bir görnüşidir.Esasan ýokary derejeli matalar üçin ulanylýar.Indi ýuwaş-ýuwaşdan saçak polotensalary we ýüz polotensalary ýaly funksiýalary ösdürdi.Bambuk süýüminiň materialy we önümçiligi az uglerodly we ekologiýa taýdan arassa.Çyglylygyň siňdirilmeginiň we dem alşynyň artykmaçlyklary bar, gyşda yssy we tomusda salkyn, antibakterial we antibakterial we ş.m. Bambuk süýüminden ýasalan ýüz polotensasy ýalpyldawuk we pagta dokma önümlerinden has gowy duýulýar.Bambukyň ysy bilen has ýumşak we has näzikdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Önümiň ady Gipoallergen bambuk süýümli ýüz polotensasy
Haryt aýratynlyklary 200 * 200mm
Önümiň düzümi bambuk süýümi
Reňk açyk sary
Gelip çykan ýeri Jiangsu welaýatynyň Jiangyin şäheri

Hususylaşdyrmagy kabul ediň, maslahat bermäge hoş geldiňiz

Üstünlik

1. Bazardaky beýleki markalaryň bir gezek ulanylýan ýüz polotensalary bilen deňeşdirilende, gury polotensalarymyz has galyň, has ýumşak we dykyz bolan tebigy we ýokary hilli bambukdan ýasalýar we floresan serişdeleri we akartyjy serişdeler ýaly zyýanly himiki serişdeleri goşmaýar. .

2. Bambuk süýümi çyglylygyň siňdirilmegi we dem almagy, gyşda yssy we tomusda salkyn, antibakterial we antibakterial ýaly ýokary hilli häsiýetlere eýedir we ene we çaganyň ulanmagy üçin has amatly, howpsuz we howpsuz

3. Çygly we gury goşa maksat, ýönekeý dokalan dizaýn, derä has amatly

Tozdan goraýan örtük dizaýny, tozany netijeli blokirläp biler we ýüz polotensasynyň guraklygyny we arassaçylygyny üpjün edip biler.

Köp maksatly

Pagta ýumşak polotensalar diňe bir ýüzüňi süpürmek we makiýaupy aýyrmak üçin däl, eýsem miweleri süpürmek we iýmitleri örtmek üçin hem ulanylyp bilner.Wasuwulan pagta ýumşak polotensalary stol ýaly süpürmek, kompýuter ýaly käbir zatlaryň ýüzüni süpürmek üçin hem ulanyp bolýar.

Eneleriň köpüsi näzik derisine zeper ýetirmekden gorkup, çagalary üçin ulanmaga het edip bilmeýärler.Şeýle-de bolsa, pagta ýumşak polotensalarymyz diňe bir çaganyň derisine zeper ýetirmän, eýsem bakteriýalary hem saklaýar, gyjyndyrmany aýyrýar we düwürtigi aýyrýar, ýokary hilli bambukdan ýasalýar.Gözenekleri arassalaýan aýratyn ysyň roly.

Pagta ýumşak polotensalarymyzda floresan serişdeleri we akartma tozy ýaly zyýanly himiki maddalar ýok.Soňra tebigy bambuk süýüminden ýasalan, zaýalanýan gara tüsse ýok, üýtgeşik ys ýok, gara gaty ýok.

Bambuk süýümi näme

Bambuk süýümi tebigy ösýän bambukdan alnan tebigy sellýuloza süýümidir.Hakyky manyda tebigy we ekologiýa taýdan arassa ýaşyl süýümdir.

Bambuk süýümli ýüz polotensasyny ulanmagyň peýdalary

1.Bambuk süýümli ýüz polotensasy ekologiýa taýdan has arassa.Bambuk süýümi tebigy bambukdan alynýar.Agaçlar bilen deňeşdirilende bambuk has çalt ösýär.Bambuk tokaýlary her ýyl täze we köne bambuklar bilen çalşylmalydyr.Bambuk süýümli önümler bu çeşmeden doly peýdalanýar.Şol bir wagtyň özünde bambuk süýümi pes hapalanmak, az energiýa sarp etmek we tebigy zaýalanmak aýratynlyklaryna hem eýe.Adaty ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa materialdyr.Elbetde, "bir gezek ulanylýan ýüz polotensalary ekologiýa taýdan arassa däl" meselesinden alada galmagyň zerurlygy ýok.

2.Bambuk süýümli ýüz polotensasynyň himiki galyndylary ýok we has ygtybarly.Bambuk süýümi çig mal hökmünde tebigy ösümlik süýümini ulanýar.Önümçilik döwründe akartma ýa-da goşmak prosesi ýok.Saüz polotensasy bambuk pulpasynyň (açyk sary) tebigy reňkini saklaýar we tebigy ýagdaýda derini herekete getirýän himiki galyndy ýok.

3. Amatly we ulanmak aňsat.Bambuk süýümi hakyky "ekologiki süýüm", derä ýapyşmazdan ýumşak we tekiz we özboluşly mahmal duýgusyna eýe.Bambuk süýümli ýüz polotensasy önümçiligiň dowamynda köneldi, köneldi we süýjülendi, näçe açylsa-da, ulanylsa-da gatylaşmaz we hemişe ýumşak we tekiz bolar.

4. Bambuk süýümi antibakterial täsir edýär.Bambukda tebigy anti-mite, ysy ýokaşdyryjy we mör-möjeklere garşy funksiýalary bolan özboluşly düzüm-bambuk kwinony bar we antibakterial täsiri 95% -e ýetýär.Bu antibakterial täsir bambuk süýümli ýüz polotensasyna gowy geçirilýär.Bambuk süýümli önümlerde bakteriýalar diňe bir uzak ýaşap bilmez, eýsem 24 sagadyň içinde ölüm derejesi 73% -den ýokary bolup, gaty ölýär.Bu, bambuk süýümli ýüz polotensalarynyň ulanylmagynyň, deri ýüzi ýaly deri meselelerini azaldýandygyny düşündirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň