banner

Önümler

Çyzgy haltasynda bir gezek ulanylýan we amatly ýüz ýuwulýan polotensa

Gysga düşündiriş:

Çyzgy çekiji sumka pagta ýumşak polotensalar bilen gaplanýar, gaplamasy ýeňil, ýöne suw geçirmeýän we çyglylyga garşy, şonuň üçin betbagtçylyklar barada alada etmegiň zerurlygy ýok;uly kuwwat, güýçli we çydamly;çyzgy çekmek, ulanmak aňsat.Gaplanan bir gezek ulanylýan ýüz polotensasy, öýde ýa-da syýahat wagtynda ulanylýandygyna gowy saýlawdyr.Şeýle hem galyňlaşdyrylan ýüz polotensalaryny beýleki gaplama görnüşleri we materiallary bilen sazlap bileris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Önümiň ady Torba pagta ýumşak polotensany çyzmak

 

Önümiň düzümi dokalan däl fabri pagta ýumşak egriji
Haryt aýratynlyklary 200 * 200mm * 80pcs
Ýaramlylyk möhleti 3 ýyl

Düzeltmegi kabul ediň, düşünmäge hoş geldiňiz

Aýratynlyklary

· ISO9001 hil dolandyryş dolandyryş sertifikaty we FDA kepilnamasy

· Ösümlik süýümini çig mal hökmünde ulanmak, dokalan matadan ýokary basyşly mikro suw akymy bilen öndürilen arassa pagta ösümliginiň ajaýyp sellýuloza viskoz süýümini çykarmak

· Suwuň gowy siňdirilmegi we suw gulpy bar, tegmilleri syzdyrmaýar we ýykylmak aňsat däl
· Gowy howa çalşygy, arassa, ýumşak, ýumşak zyýansyzlandyryjy we gaharlandyryjy däl

· Çekilende deformasiýa etmek aňsat däl

Esasy indeks

Pagta ýumşak polotensanyň ýumşaklygy görkezijisi: ⭐⭐⭐⭐⭐
Pagta ýumşak polotensanyň galyňlygy görkezijisi: ⭐⭐⭐⭐⭐
Pagta ýumşak polotensanyň howpsuzlygy görkezijisi: ⭐⭐⭐⭐⭐

Näme üçin bizi saýlamaly?

Köp ýyllaryň dowamynda ähli önümleriň ýokary hilli çig maldan, arassa we hapalanmazlygy üçin ýürekden önümler we hyzmatlar ýasadyk.Uly önümçilik ussahanasy müşderilere önümleri has çalt üpjün etmäge, özleşdirmegi kabul etmäge we markaňyza degişli önümleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Üstünlik

Kiçijik ululyk, uly göwrüm
Agzy ýapmak, açmak we ýapmak has amatly we ulanylyşy has ygtybarly
“Breakpoint” dizaýny, laýyk uzynlykdaky pagta ýumşak polotensalary erkin çykaryň
Dürli sahnalaryň gabat gelmegi üçin dürli reňkler düzülip bilner

Maslahat

Saüz polotensasyny ulananyňyzdan soň, gaplamany taşlamaň.Dürli zatlary tertiplemek üçin ammar sumkasy hökmünde ulanylyp bilner.Üýtgeşik çyzgy ýapylyş dizaýny, ýer tygşytlamak üçin sumkany asyp biler.

Ulanylan pagta ýumşak polotensalary ikinji gezek ulanyp bolýar.Mysal üçin, ýüzi süpürmek üçin ulanylýan pagta ýumşak polotensalar hapa stollary, oturgyçlary, pollary, kompýuterleri we ş.m. süpürmek üçin ulanylyp bilner.

Şeýle-de bolsa, ulanylan pagta ýumşak polotensalary göni hajathana taşlap bolmaýar, sebäbi bu önüm suwda eremeýär we hajathana ýapylýar, şonuň üçin ony zibile taşlamaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň