banner

Bir gezek ulanylýan ýüz polotensalaryna göz aýlalyň

Bir gezek ulanylýan ýüz polotensasy bilen ýüzüňizi nädip ýuwmaly

Bütin köpük arassalaýjy bilen bütin ýüzi doly ýuwlandan soň, arassalaýjy polotensany alyň we nemläň, ýüzdäki köpük arassalanýança ýüzüňize tegelek hereket ediň we arassalaýjy polotensany guratmak üçin gysyň, galanlaryny basyň ýüzdäki çyglylyk.

Bir gezek ulanylýan ýüz polotensalary bilen polotensalaryň arasyndaky tapawut

Bir gezek ulanylýan ýüz polotensalary ulanylandan soň zyňylmalydyr.Bu, bir gezek ulanylýan ýüz polotensalaryny we polotensalaryny tapawutlandyrmagyň esasy nokady.Bir gezek ulanylýan ýüz polotensalarynyň has gowy bolmagynyň sebäbi, ulanylyş sikliniň gysga bolmagydyr.Has uzak wagtlap ulanylýan polotensalar bilen deňeşdirilende, bir gezek ulanylýan ýüz polotensalarynda bakteriýalar az bolýar. Belli bir derejede ýüzümiziň derisine gowy ideg edip biler.

Ulanylan ýüz polotensasy barada alada etme

1. Pagta ýumşak polotensasy ýag tegmillerini çalt siňdirip biler, şonuň üçin nahardan soň nahar saçagyny süpürmek üçin ýüzüňizi süpüreniňizden soň pagta ýumşak polotensany ulanyp bilersiňiz.

2. Ulanylan pagta ýumşak polotensalary arassalap we guradyp bolýar.Şeýle hem olary gaýtadan ulanyp bolýar.Olar mebelleri, ekranlary we aýakgap haltalaryny arassalamak üçin ajaýyp.

3. softüzüňizi süpüreniňizden soň ýumşak pagta polotensasyny zyňmaň.Theogsa-da, lýubkany, hammam, hajathana, aýna, geýinýän stol we ş.m. süpürip bilersiňiz.

Bir gezek ulanylýan ýüz polotensalary adaty ýüz polotensalarynyň ornuny tutdy, sebäbi adaty ýüz polotensalary birnäçe gezek ulanyp bolýar, hili we reňki birnäçe gezek gaýtalanandan soň üýtgeýär.Bu hemmeler üçin düşnüklidir.Diňe bu däl, uzak wagtlap ulanylýan polotensalar däl, eýsem bakteriýalary köpeldýär we bir gezek ulanylýan ýüz polotensalary adaty ýüz polotensalarynyň bu kemçiliklerinden doly saplanyp, derrew ulanylyp bilner.


Iş wagty: Awgust-02-2021