banner

Bir gezek ulanylýan ýüz polotensalaryny nädip ulanmaly

Faceüzüňi ýuwmak, derini ideg etmek, makiýaupy aýyrmak we ş.m. üçin ulanyp boljak bir gezek ulanylýan ýüz polotensalaryny ulanmagyň köp usuly bar ikinji derejeli arassalamak we siňdirmek üçin, losýon ulanylandan soň siňdirilmegine kömek etmek üçin ýüz polotensasyny ulanyp bilersiňiz.

1. Derini çygly ideg etmek üçin bir gezek ulanylýan ýüz polotensalaryny ulanyň
Bir gezek ulanylýan ýüz polotensalary has berk bolýar we deformasiýa etmek aňsat däl.Şeýle hem, suwuň siňdirilişiniň gowy täsirleri bar we amatly ululykda.Olary islegsiz kesip bolýar.Çygly kompressler üçin gaty gowy.Bu ýüz dokumasy derä has amatlydyr.Skinüzüň derisinde has ýumşak we pagta çigidiniň çygly kompressini çalyşmak gaty gowy.

2. Göçürmek üçin bir gezek ulanylýan ýüz polotensasyny ulanyň
Polüz polotensasyny siňdirmek üçin hem ulanyp bolýar.Bir gezek ulanylýan ýüz polotensasyna losyon guýup, soňra derini ikinji derejeli arassalamaga we siňdirmäge kömek edip biljek ýüz derisini süpürip bilersiňiz.Derä çekilmeginiň öňüni almak üçin ýeňil süpürilende herekete üns beriň.

3. Losyon ulanmak üçin bir gezek ulanylýan ýüz polotensasyny ulanyň
Derini ideg etmek üçin ýüz polotensasyny pagta çigidinden has gowudyr.Losyon ulananyňyzda, deriniň el bilen däl-de, siňdirilmegi aňsat bolar ýaly, ýüzüň polotensasyny ulanyp bilersiňiz, derini has ýalpyldawuk eder.

4. faceüzüňizi ýuwuň we bir gezeklik makiýaupy aýyryň
Pagta ýassyklary suwa batyrylandan soň bökmäge we ýykylmaga ýykgyn edýär.Şeýle pagta ýassyklaryny ulananymyzda gözenekleri ýapar we derimiziň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolar.Gury polotensanyň güýçli suw siňdiriş aýratynlyklary bar, kepek ýok we pagta ýassyklarynyň kemçiliklerinden doly saplanýar.Mundan başga-da, gury polotensa arzan we ulanmak aňsat bolan azyndan 6-8 pagta ýassyk bolup biler.


Iş wagty: Awgust-02-2021