banner

Önümler

ýokary hilli galyň pagta ýumşak polotensasy

Gysga düşündiriş:

Hongda ösümlik süýümi ýüzüň arassalaýjy polotensasy deriňize çygly we gurak, dem alýan, mylaýym siňdiriji suw, flokulýasiýa ýok, goşundylar ýok, duýgurlyk ýok, derini arassalaýan we has köp suw siňdiriji.Polüzüň polotensasynyň ýüzi merjen dokumasy bilen bezelendir, ol hapany has gowy arassalap we galyndy galdyrmaz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Önümiň ady Qualityokary hilli galyň pagta ýumşak polotensasy
Material Ösümlik süýümi
Aýratynlyklary Tebigy antibakterial, özboluşly ekologiýa
Aýratynlyklary Galyň, giňeltmek
Gelip çykan ýeri Jiangyin, Jiangsu

Aýratynlyklary

1. Çygly we gury ulanmak: gury ulanmak, ýumşak we derä arassa, flokulýasiýa bolmazdan;çygly ulanmak, suwuň doly siňdirilmegi, çuňňur arassalanmagy

2. Gury polotensany arassalamak, çagalara ideg etmek, iş saparlary, syýahat etmek we stoly süpürmek üçin birnäçe gezek ulanyp bolýar.

3. Bazardaky pagta ýumşak polotensalaryň beýleki markalary bilen deňeşdirilende, Hongda Natural Cotton Products Co., Ltd. tarapyndan öndürilen pagta ýumşak polotensalar has galyň, ýumşak we derä has amatly.

4. Dürli ýagdaýlaryň we dürli toparlaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli nagyşlar

Arza

1. Bazardaky beýleki ýüz polotensalary bilen deňeşdirilende, ýüz polotensalarymyz has güýçli we has çalt suw siňdiriş ukybyna eýe

2. Pagta ýumşak polotensalarymyz giňelýär we galyňlaşdyrylýar, suw siňdirilenden soň zaýalanmak aňsat däl, ýykylmaýar, rahat duýulýar we has çydamly bolýar

3. burninganandan soň, gara tüsse ýok, üýtgeşik ys ýok, ösümlik süýümi, zaýalanýan

Pagta ýumşak polotensalaryň giň ulanylyşy

Business Iş saparlary üçin
Myhmanhananyň polotensalaryny ulanmaga het edip bilemok.Spaceer almak üçin öz polotensalaryňyzy getiriň.Saüz polotensalary hökman gowy saýlawdyr
The Aşhanada ulanyň
Suwy we ýagy siňdirmek üçin miwäni pagta ýumşak polotensasy we bakteriýalaryň galyndylaryny azaltmak üçin bir gezek ulanylýan bug matasy bilen süpüriň.
Foot Aýaklary sürtmek üçin ulanyň
Aýaklaryňyzy ýuwanyňyzdan soň aýaklaryňyzy guradyň.Aýak ýuwýan polotensalary uzak wagtlap ulanmak bakteriýalary köpeltmek aňsat.Pagta ýumşak polotensalary ulanyň we aýagyňyzy siňdireniňizden soň ulanyň.Bir gezek ulanylýar we arassalamak aňsat.
※ Çagalary ulanmak
Çaganyň derisi gaty näzik we derisi gyrmyzy, kirleri gizlemek aňsat, arassalamak üçin pagta ýumşak polotensany ulanyp bilersiňiz.Cottonumşak pagta polotensasy ýumşak, siňdiriji we çagaňyzyň derisine zyýan bermez

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Siziň saýlamagyňyz üçin dürli gury polotensa gaplamalary bar, şeýle hem gaplaňda halaýan suratlaryňyzy çap etmek we kompaniýanyňyzyň abraýyny artdyrmak üçin kompaniýanyň nyşanyny goşmak ýaly pagta ýumşak polotensalaryň gaplanyşyny sazlap bilersiňiz.
2. Bir gezek galyňlaşdyrylan ýüz ýuwulýan polotensalar, kepillikli hil bilen arassa we arassaçylyk bilen tozansyz ussahanada öndürilýär.
3. Soňky ýyllarda sizi kanagatlandyrjak çygly we gury arassalaýjy polotensalar bilen üpjün etmegimizi üpjün etmek üçin esasy tehnologiýalary öwrenmäge, ösdürmäge we ösdürmäge dowam etdik.
4. Peýdadan öň hiliň esasy ýörelgelerine, tizlige çenli marka we korporatiw gymmata çenli sosial gymmatlyklara eýerýäris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň