banner

Önümler

Gury we çygly aýrylýan ýalta süpürgiçler

Gysga düşündiriş:

Softumşak we amatly ýokary hilli galyň dokalan matany, tebigy ösümlik süýümini ulanmak;düzüminde floresan aklaýjy serişde, alkogol, tagam ýok;gurak we çyg, döwmek aňsat däl, ýykylmak aňsat däl;gaplaýyş sumkasynda kesilen nokat çyzyk bar, bir tarapdan ýumşak pagta polotensasyny ýyrtyp bilersiňiz.Birini aýyrandan soň beýlekisi çykar.Ulanmak ýönekeý we amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Önümiň ady Çygly we gury aýrylýan ýalta süpürgiçler
Esasy material Agaç pulpa PP
Ýaramlylyk möhleti Üç ýyl
Ulanyş gerimi Gündelik zatlary bir gezek arassalamak we süpürmek üçin amatly
Spesifikasiýa 20 * 20CM / 50 nasos

Aýratynlyklary

1. Adaty kagyz polotensalary suwda çygly bolandan soň döwülmäge we çişmäge ýykgyn edýär;polotensalar bakteriýalary we mör-möjekleri köpelder we uzak wagtlap ulanylanda derä zeper ýetirer;ýalta eşikler gury we çygly maksatlar üçin lint ýykylman ulanylyp bilner we ulanylandan soň derrew ulanylyp bilner., Bakteriýalaryň galyndysyna sebäp bolmaz
2. Ösümlik süýüminden ýasalan, näzik we ýumşak, ýönekeý dokma dizaýny, has laýyk, zyýansyzlandyrmak 100%
3. Gowy suw we ýag siňdirilýär we suwy we ýagy çalt siňdirip bilýär
4. Döwmek aňsat däl, isleg boýunça çekmek, ýykylmaz
Hapalanmak has çalt we amatly

Görkezmeler

1. Aşhana, naharhana, ýatylýan otag, hammam, myhman otagy, açyk we ş.m. ýaly dürli ýerlerde ulanmak üçin amatly, diňe gündelik zatlary bir gezek arassalamak we süpürmek üçin.
2. Bu önümi birnäçe gezek ulanyp boljakdygyna garamazdan, bakteriýalaryň köpelmezligi üçin ony bir günde çalyşmak maslahat berilýär

Çäreler

Bu önümi suwda eredip bolmaýar, hajathana salmaň
Pagta ýumşak polotensany kesilen çyzygyň üstünden seresaplyk bilen ýyrtyň
Faceüz polotensalaryny salkyn we gurak ýerde saklaň
Allergiýaňyz ýa-da oňaýsyzlygyňyz bar bolsa, haýal etmän ulanmagy bes ediň
Otdan uzak duruň, salkyn ýerde saklaň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň