banner

Önümler

Her gün bir gezek ulanylýan ýalta süpürgiçleri arassalamak

Gysga düşündiriş:

Dokalan däl SMS, dokalan däl mata bolup, egrem-bugram önümleriniň birleşýän önümidir.Bu materialdan ýasalan ýalta çygly süpürgiçler we senagat çygly süpürgiçler ýokary güýçlilik aýratynlyklaryna eýedir, ýelimleýji, zäherli däl, dem alýan we könelmeýän.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Material

Dokalmadyk mata SMS

Görnüşi

Senagat süpürgiçleri, ýalta süpürgiçler

Funksiýa

Faceerüsti bejermek

Leeke

gatlak

Ölçegi

özleşdirmek

Gaplamak we mata ululygyny süpürmek boýunça islendik aýratynlygy kabul edýäris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Aýratynlyklary

Birleşdirilen material, arassa gurluş, suwy siňdirmek aňsat, süpürmek aňsat
Tozasyz mata, senagat önümçiliginden ýasalan mata garanyňda has çydamly we arassalaýyş täsiri gowy
Gurak we çygly şertlerde ajaýyp dartyş güýji, çişirmek we çiplemek aňsat däl

Önümiň ulanylyşy

Awtoulaglara hyzmat etmek we arassalamak
Laboratoriýa ulanmak üçin süpüriň
Ussahananyň gurnama liniýasyna tehniki hyzmat
Aşhana arassaçylygy day Gündelik zatlaryň üstüni arassalamak

Çygly we gurak

Gury ulanmak: Suw tegmillerini, ýag tegmillerini we ş.m. süpürip bilýär, süýüm galyndylaryny öndürmeýär, güýçli, güýçli we çydamly, obýektiň ýüzüne düýp zeper ýetirmezden süpürýär.
Çygly ulanmak: bal arynyň dizaýny, gapdal dartgynlylygy, ýumşak we döwmek aňsat däl

Çalt arassalamak

Oilag tegmillerini suw bilen aňsatlyk bilen ýuwup bolýar

Näme üçin bizi saýlamaly?

Maksadymyz: Birinji synp zehinlerini ulanyň, birinji derejeli hil dörediň we birinji derejeli hyzmat beriň
Biziň pikirimiz: Hil, hyzmat bilen abraý we bazar boýunça girdeji
Biziň pelsepämiz: Bazara esaslanýan ösüş, innowasiýa we ösüş;müşderilere ýokary hilli, täsirli we aýratyn hyzmat
Üç ýörelgesimiz: kemçilikli önümleri kabul etmäň, kemçilikli önümleri öndürmäň we kemçilikli önümleri goýbermäň

Sorag-jogap

1. Hilini nädip dolandyrýarsyňyz?
Qualityokary hilli süpürgiçleriň öndürilmegini üpjün etmek üçin ösen maşynlar we synag enjamlary
2. Önümçilik süpürgiçleriňizi eksport üçin daşamak usuly haýsy?
Jikme-jik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş usulyny saýlarys.Deňiz, howa we ş.m.
3. Töleg şertleriniň haýsy görnüşini kabul edýärsiňiz?
Sim geçirmek, akkreditiw we ş.m.
4. Dürli arassalamalary bir tertipde birleşdirip bilerismi?
Elbetde, dürli materiallaryň süpürgiçlerini we gaplamalaryny birleşdirip bilersiňiz, ýöne sargyt edilen her bir zadyň mukdary iň az sargyt mukdaryna ýetmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň